Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě TABULE-FLIPCHARTY.cz   

 OBCHODNÍ PODMÍNKY živnostníkaMartin Mrázek se sídlem Rooseveltova 745/11, Litoměřice identifikační číslo: 64693112 společnost zapsaná v registru živnostenského podnikánívedeném MÚ Litoměřice pod číslem jednacím 0078342/10/OŽÚ/HAn, Ev.č. 350601-10879 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.TABULE-FLIPCHARTY.cz

   1.       ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1.     Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky") živnostníkaMartin Mrázek, se sídlem Rooseveltova 745/11, Litoměřice, identifikační číslo: 64693112,
zapsaného v registru živnostenského podnikání, vedeném MÚ Litoměřice
pod číslem jednacím 0078342/10/OŽÚ/HAn, Ev.č. 350601-10879 (dále jen „prodávající") upravují v souladu s §1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.tabule-flipcharty.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu").  1.2.     Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních
stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese
www.tabule-flipcharty.cz (dále jen „webová stránka") a
další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na
případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího,
jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tzn. v
objednávce zboží uvede IČO subjektu, na které zboží nakupuje. V takovém
případě se obchodní vztah mezi prodávajícím a kupujícím řídí výlučně
Obchodním zákoníkem (Zákon č. 513/1991 Sb.)1.3.     Ustanovení odchylná od obchodních podmínek
je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají
přednost před ustanoveními obchodních podmínek.1.4.     Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou
součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou
vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.1.5.     Znění obchodních podmínek může prodávající
měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti
vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.2.       UŽIVATELSKÝ ÚČET2.1.     Na základě registrace kupujícího provedené
na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského
rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět
objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet").
V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující
provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní
obchodu.2.2.     Při registraci na webové stránce a při
objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny
údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv
jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím
v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány
za správné.2.3.     Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatelským jménem se pro účely nákupu na www.tabule-flipcharty.cz
rozumí emailová adresa kupujícího. Kupující je povinen zachovávat
mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho
uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost
za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.2.4.     Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.2.5.     Prodávající může zrušit uživatelský účet, a
to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 3 roky
nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní
smlouvy (včetně obchodních podmínek).2.6.     Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet
nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou
údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou
údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.3.       UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY3.1.     Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam
zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen
jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně
daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje
zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou
zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena
možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných
podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní
obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu
ohledně tohoto zboží.3.2.     Webové rozhraní obchodu obsahuje také
informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o
nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém
rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v
rámci území České republiky.3.3.     Pro objednání zboží vyplní kupující
objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář
obsahuje zejména informace o:              -  objednávaném zboží (objednávané zboží
„vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní
obchodu),              -  způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a              -  informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka"). 3.4.     Před zasláním objednávky prodávajícímu je
kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky
kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat
a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku
odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT
OBJEDNÁVKU". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za
správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení
kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické
pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále
jen „elektronická adresa kupujícího"). V případě, že potvrzení objednávky kupující neobdrží, považuje se objednávka za prodávajícímu nedoručenou.3.5.     Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na
charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané
náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky
(například písemně či telefonicky).3.6.     Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím
vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím
zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické
pošty kupujícího.3.7.     Kupující bere na vědomí, že prodávající není
povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve
podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).3.8.     Kupující souhlasí s použitím komunikačních
prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé
kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti
s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady
na telefonní hovory) si hradí kupující sám.4.       CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY4.1.     Cenu zboží a případné náklady spojené s
dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu
následujícími způsoby:-   bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 3787710287/0100, vedený u společnosti Komerční banka a.s. (dále jen „účet prodávajícího");-   v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;-   v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Plešivecká 56, Litoměřice;4.2.     Společně s kupní cenou je kupující povinen
zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží.
Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady
spojené s dodáním zboží.4.3.     V případě platby v hotovosti či v případě
platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě
bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní
smlouvy. 4.4.     V případě bezhotovostní platby je kupující
povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního
symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího
uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet
prodávajícího.4.5.     Prodávající je oprávněn, zejména v případě,
že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl.
3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží
kupujícímu.4.6.     Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.4.7.     Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo
je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví
prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy
kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně
z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající
kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na
elektronickou adresu kupujícího.5.       ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY5.1.     Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení §
53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník"), nelze mimo
jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného nebo
vyrobeného na zakázku podle přání kupujícího. Takovéto zboží je
zpravidla označeno v elektronickém obchodě symbolem "NA ZAKÁZKU" nebo
podobným. O zakázkovém charakteru objednávky je kupující následně ještě
jednou informován prodávajícím prostřednictvím elektronické pošty nebo
telefonu, prodávající zároveň neodkladně sdělí kupujícímu předpokládaný
termín expedice zakázkového zboží. V případě, že kupující s dodací
lhůtou zakázkového zboží nesouhlasí, oznámí tuto skutečnost
prodávajícímu  nejpozději do 48 hodin.5.2.     Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o
jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující
v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní
smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží.
Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno
do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to doporučeně poštou
na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty
prodávajícího info@tabule-flipcharty.cz.5.3.     V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2
obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být
prodávajícímu vráceno do 3 pracovních dnů od odeslání odstoupení od
smlouvy prodávajícímu. V případě, že kupující poruší povinnost dle
předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši
100Kč (slovy: sto korun českých) za každý den prodlení, maximálně však
do výše kupní ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na
náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se
vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní
pokutu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené
a, je-li to možné, v původním obalu.5.4.     Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží
kupujícím dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn
provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali
vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.5.5.     V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2
obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů
vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů
od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.4 obchodních podmínek,
a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž
oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.5.6.     Kupující bere na vědomí, že pokud zboží
vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno,
vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím
vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn
jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle čl. 5.3 obchodních podmínek je
prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na
vrácení kupní ceny.6.       PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ6.1.     Způsob doručení zboží určuje prodávající,
není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy
smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko
a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.6.2.     Je-li prodávající podle kupní smlouvy
povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující
povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při
dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši
500 Kč (slovy: pět set korun českých) a dále je oprávněn od kupní
smlouvy odstoupit.6.3.     V případě, že je z důvodů na straně
kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo
uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené
s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem
doručení.6.4.     Při převzetí zboží od přepravce je kupující
povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv
závad či podezření toto neprodleně oznámit přepravci (zapsat do
přepravního listu - např. "převzato s výhradou - poškozený obal"). Pro
potřeby případného reklamačního řízení pořídí kupující fotodokumentaci
zásilky na mobilní telefon. Tuto informaci bez odkladu také oznámí
prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o
neoprávněném vniknutí do zásilky či evidentním poškození obsahu zásilky
nemusí kupující zásilku od přepravce převzít - skutečnost opět uvede do
přepravního listu ("nepřevzato z důvodu poškození"). Kupující opět
neprodleně informuje o této skutečnosti prodávajícího.Pro případy skrytého poškození zásilky (obal je v
pořádku, obsah poškozen) je kupující povinen bez odkladu zkontrolovat
obsah zásilky a případné poškození oznámit ihned, nejpozději však do 24
hodin prodávajícímu a pořídit kompletní fotodokumentaci původního obalu a
poškozeného obsahu zásilky a společně s číslem faktury a číslem zásilky
oznámit prodávajícímu. Podpisem dodacího nebo přepravního listu bez
výhrad kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a
náležitosti a na případnou pozdější reklamaci závad způsobených
přepravou nemůže být brán zřetel. 6.5.     Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.7.       ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA7.1.     Práva a povinnosti smluvních stran ohledně
odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti
prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména
ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).7.2.     Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že
prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné
vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho
zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané,
popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že
odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství,
míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití
věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.7.3.     V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou"),
má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného
odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle
požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový
postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo
od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o
rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám
způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6)
měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při
jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže
opak.7.4.     Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o
věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako
rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).7.5.     Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti
prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího,
uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny Plešivecká
56, Litoměřice.8.       DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN8.1.     Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.8.2.     Kupující bere na vědomí, že programové
vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně
fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující
se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu
nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít
programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.8.3.     Kupující není oprávněn při využívání
webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo
jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového
rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu,
který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je
v souladu s jeho určením.8.4.     Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu
vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1
občanského zákoníku.8.5.     Kupující bere na vědomí, že prodávající
nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do
webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich
určením.8.6.   K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.  9.       OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ9.1.     Ochrana osobních údajů kupujícího, který je
fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.9.2.     Kupující souhlasí se zpracováním těchto
svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační
číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní
číslo a adresa doručení (dále společně vše jen jako „osobní údaje").9.3.     Kupující souhlasí se zpracováním osobních
údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní
smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení
prodávajícímu.9.4.     Kupující bere na vědomí, že je povinen své
osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce
provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je
povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně
ve svých osobních údajích.9.5.     Zpracováním osobních údajů kupujícího může
prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob
dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího
souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.9.6.     Osobní údaje budou zpracovávány po dobu
neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě
automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným
způsobem.9.7.     Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní
údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné
poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že
souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu
odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.9.8.     V případě, že by se kupující domníval, že
prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních
údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života
kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje
nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:-  požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,-  požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel
odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování,
provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost
kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo
zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající
nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro
ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění
kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních
údajů přímo.9.9.     Požádá-li kupující o informaci o zpracování
svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.
Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty
požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí
informace.9.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací
souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na
elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních
sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.10.       DORUČOVÁNÍ10.1.     Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá
korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně
doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).
Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho
uživatelském účtu.10.2.     Zpráva je doručena:-  v případě doručování elektronickou poštou
okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv
zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,-  v případě doručování osobně či prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky,
odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít)
zásilku převzít,-  v případě doručování prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a
dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení
zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se
adresát o uložení nedozvěděl. 11.       ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ11.1.     Pokud vztah související s užitím webové
stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní
(zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým
právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně
závazných právních předpisů.11.2.     Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na
základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá
jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti
příslušný živnostenský úřad.11.3.     Je-li některé ustanovení obchodních
podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto
neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému
ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho
ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky
kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.11.4.     Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.11.5.     Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro
doručování Plešivecká 56, Litoměřice, adresa elektronické pošty
info@tabule-flipcharty.cz, telefon +420 777 287 044.V Litoměřicích dne 1. dubna 2015

Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Podrobné nastaveníPovolit vše